Sözleşme ve Politikalar

Sözleşme ve Politikalar

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı

Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”),

a) www.clondle.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Eser Teknolojik Pazarlama A.Ş. (“Clondle”) ile

b) www.clondle.com internet sitesine üye olan ve bu sözleşmeyi onaylayan kullanıcı arasında akdedilmiştir.

Madde 2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site üzerinden erişilen Sistemin (“Platform”) kullanıcıya sunulmasına, Kullanıcının Platformdan faydalanmasına ve Kullanıcı ve Kullanıcının Platformaerişimine izin verdiği Kullanıcı çalışanları (“Çalışanlar”) tarafından Platformayüklenen bilgi, belge ve verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Clondle, Platform’u Kullanıcı tarafından talep edilen paket kapsamına uygun olarak, ilgili paket için Clondle tarafından belirlenen ücretlerin ödenmesi karşılığında Kullanıcıyasağlayacaktır. Kullanıcı, Clondle tarafından kendisine tanınan ücretsiz deneme süresinin sona ermesini takiben ilgili ücretleri ödememesi halinde Platformdan faydalanamayacağını kabul eder.

3.2. Kullanıcı, Platformaüye olurken verdiği bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platformaerişim sağlanamamasından veya Platformdan faydalanılamamasından Clondle sorumlu değildir.

3.3. Kullanıcı, Clondle tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü bizzat kendisine aittir. Şifrenin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin, Çalışanların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan Clondle’ın sorumlu olmayacağını kabul eder. Kullanıcı, Platformaerişimine izin verdiği Kullanıcı görevlilerinin Platform üzerindeki faaliyetlerinden bizzat sorumludur.

3.4. Clondle, Platformda oluşturulan veya  yüklenen bilgi ve belgelerin yedeklenmesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bilgi ve belgelerin herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Platformdan silinmesi halinde Kullanıcının herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

3.5. Clondle yalnızca Platforma ilişkin altyapıyı sağlamakta olup Platformda oluşturulan ve paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Platformda oluşturulan belgelerin veya Platforma yüklenen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Platformda oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin sosyal güvenlik ve iş hukuku başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, sayılanlarla sınırlı olmaksızın Çalışanlara belge gönderilmesi, bunların takibi, belgelerin çıktısının alınması ve saklanması ile Platform’un kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Kullanıcıyaaittir. Platform’un işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Kullanıcının Platformdan faydalanma imkânı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

3.6. Kullanıcı, platforma kişisel verileri yüklenecek Çalışanlar bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olduğunu, kişisel verilerin platforma yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz Clondle tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda çalışanlardan gerekli onayların alınması, çalışanlara gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda Clondle’ın maruz kalabileceği her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini kabul eder.

3.7. Clondle tarafından Site ve Platform’un iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Site’ye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat, Site’de bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.8. Clondle, Kullanıcının bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya Clondle’atebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve Platform ve Clondle’ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.9. Site ve Platform’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcının kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

3.10. Clondle, Platformda değişiklikler yapma, Platform’un yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, Platformayeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

3.11. Clondle’ın Platform’un işleyişini tamamen durdurması halinde, Kullanıcı tarafından Platforma yüklenmiş olan bilgi ve içeriklerin kopyaları Clondle tarafından Kullanıcıyateslim edilecektir.

3.12. Kullanıcı, Platformdan faydalanmasına ilişkin olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme ve ekleri ile Clondle tarafından belirlenecek sair koşullara, kanuna, dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. Çalışanların da Platform’u kullanımı sırasında işbu Sözleşme ile bu maddede belirtilen sair kurallara uymasını sağlamak Kullanıcının yükümlülüğünde olup Kullanıcı bu kapsamda gerekli tüm bildirim ve bilgilendirmeleri yapmak ve gerekli onayları almakla yükümlüdür.

3.13. Platform’un kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Clondle Kullanıcının veya Çalışanların Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde Kullanıcı, Çalışanlar ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcının ve/veya Çalışanların eylemlerinden kaynaklanan zararlar ilk talepte ödenmek üzere Kullanıcıya rücu edilecektir.

Madde 4. Fikri Mülkiyet Hakları

4.1. Platform içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, Clondle’a ait sistemler ve Platform’un tüm mali, manevi ve ticari hakları Clondle’a aittir. Clondle, Kullanıcıya Platform üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcıya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Clondle’a karşı, Clondle’ın başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

4.2. Kullanıcı, Platform’u yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği lisans kapsamında Çalışanlara sunmak dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş Kullanıcı vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Clondle tarafından Platform kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcının Platform veya Clondle sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Platform, Clondle ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Platform’un ve Platforma ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platformdan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Platforma orantısız yük bindirmesi; Platform’un kaynak kodlarına veya Clondle’ın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Platform’un çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Clondle sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Clondle ve Platform ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. Kullanıcı ayrıca söz konusu yasaklara Çalışanların da uymasını sağlamakla yükümlü olup Çalışanların bu kapsamdaki her türlü aykırılığından müteselsilen sorumlu olacaktır.

Madde 5. Sorumlulukların Sınırlandırılması

5.1. Clondle, Platform’u “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Platform’un hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Kullanıcının kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Clondle, Kullanıcının (i) Platform’u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Platform üzerinde Kullanıcı, Çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

5.2. Clondle, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı Platform kapsamında oluşturulan belgelerin, bunların içeriklerinin ve belgelerin oluşturulmasını takip eden süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasından, Kullanıcının ve Çalışanların ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, Çalışanların ve üçüncü kişilerin oluşturulan belgeler ve Platform’un kullanımı ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden münhasıran sorumlu olup bu kapsamda Clondle’a herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. Clondle, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Clondle’ın işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükârda satın alınan paket için belirlenen aylık ücretin iki katı ile sınırlı olacaktır.

5.3. Kullanıcı ve Çalışanlar, Platformda oluşturulan belgelerden ve bunların içeriklerinden, bu belgelerin ve Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, belgeler, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Platform’un kullanımına ilişkin olarak Çalışanlar, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Clondle’ı beri kıldığını kabul eder.

5.4. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Clondle’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Clondle’ın Platform’un herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Madde 6. Sözleşmenin Feshi

6.1. İşbu Sözleşme Kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya Clondle tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü yahut ilgili mevzuatı ihlal etmesi halleri başta olmak üzere ya da herhangi bir neden göstermeksizin diğer taraf Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshi ya da sona ermesi halinde Kullanıcı tarafından peşin olarak ödenmiş bedellerin iadesi söz konusu olmayacaktır.

6.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmesinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde, Platforma yüklediği ve/veya Platform üzerinde oluşturulan bilgi ve belge ile bunlara ilişkin kayıtların kendisine teslim edilmesini talep edebilir. Clondle, Kullanıcının belirtilen süre içerisinde bahsi geçen bilgi ve belge ile bunlara ilişkin kayıtların teslim edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmaması halinde, söz konusu bilgi ve belge ile bunlara ilişkin kayıtları mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, silebilir ve söz konusu kayıtların silinmesinden dolayı herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

Madde 7. Muhtelif Hükümler

7.1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınacaktır.

7.2. Clondle, işbu Sözleşme’nin koşullarını, Kullanıcıyae-posta ile bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Kullanıcıyae-posta aracılığıyla yapılan bildirim ile Kullanıcı bakımından hüküm ifade edecektir. Kullanıcının ilgili değişiklik, güncelleme veya iptali kabul etmemesi halinde, Kullanıcının işbu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih hakkı saklıdır.

7.3. Taraflar, taraflara ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

7.4. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 8. Yürürlük

Kullanıcının, Platform’u kullanmaya başlamak için Site üzerinde sunulan formu doldurup işbu Sözleşme’yi onaylaması Kullanıcının işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcının Platfrom’a Sözleşme’yi onaylaması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Yardım merkezimize gözatabilirsiniz.

Korkmayın, gerçek kişiler sizlere yardımcı olmak için bekliyor.

Yardım Hattı Danışmanı